Katy Smerko

Senior Vice President of Operations

KatySmerkoHeadshot